Patronaty Medialne

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania patronatu medialnego przez Portal Cudzechwalicie www.cudzechwalicie.com 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Portalu – należy przez to rozumieć Portal Polonijny Cudzechwalicie, którego właścicielem jest MWS-Office Monika Stępień, Działalność Portali Internetowych, NIP 86441226819

Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną) ubiegający się o przyznanie patronatu medialnego przez Portal Cudzechwalicie,

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezy oraz przedsięwzięcia organizowane przez Organizatora,

Patronacie – należy przez to rozumieć patronat medialny udzielany Organizatorowi przez Portal Cudzechwalicie na zasadach określonych w Regulaminie,

Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Patronatu, który stanowi formularz generowany elektronicznie.

Warunkiem formalnym uzyskania Patronatu jest wysłanie wypełnionego formularza. Formularz dostarczany jest na adres: kontakt@cudzechwalicie.com najpóźniej na 7 dni przed Wydarzeniem.

Patronatem mogą zostać objęte Wydarzenia, przede wszystkim niekomercyjne charakteryzujące się tematyką podróżniczą, turystyczną, krajoznawczą, itp.

Portal zastrzega sobie prawo odmowy udzielania Patronatu bez wskazania przyczyny.

Portal zastrzega sobie prawo wycofania już udzielonego Patronatu z ważnych przyczyn.

Patronatem nie będą obejmowane w szczególności Wydarzenia:

naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy obyczajowe,

organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.

Organizator otrzyma informację w sprawie udzielenia Patronatu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpływu Wniosku. O treści decyzji Organizator zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane w formularzu.

W przypadku decyzji pozytywnej, Organizator otrzyma drogą mailową informację o możliwych świadczeniach ze strony Portalu w ramach Patronatu.

Objęcie Patronatem danego Wydarzenia przez Portal nie oznacza wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie może stanowić podstawy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Portalu Cudzechwalicie

Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacjach dotyczących Wydarzenia udostępnionych mu przez Organizatora.

Przesłanie wniosku w postaci wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu


Wniosek o patronat medialny.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Uwaga: Prosimy wypełnić pola oznaczone gwiazdką.