Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny                          "A to Polska właśnie"

Do wygrania Voucher wartości 720 zł dla pary lub rodziny  w znanym sandomierskim hotelu "Sarmata" 


Regulamin  Konkursu Fotograficznego dla Dorosłych i Młodzieży        

"A TO POLSKA WŁAŚNIE"

 

I.                  Przepisy ogólne

 

1.1.          Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Pt. „A to Polska właśnie” jest Portal Cudzechwalicie oraz Hotel "Sarmata" w Sandomierzu woj. świętokrzyskie

 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.2.          Celem przyświecającym konkursowi jest pokazanie walorów fotograficznych, turystycznych, etnograficznych jak również plenerów artystycznych na terenie Polski. Tytuł konkursu nawiązuje do cytatu Stanisława Wyspiańskiego z książki pt. "Wesele"

1.3.           Konkurs skierowany jest do dorosłych i młodzieży na terenie kraju i za granicą, prace mogą również zgłaszać opiekunowie uczniów szkół podstawowych i średnich.

1.4.          Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.cudzechwalicie.com oraz stronie FB - Cudzechwalicie

1.5.          Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@cudzechwalicie.com

1.6.          Konkurs odbywa się od 24.05.2020 do 30.06.2020, prace można zgłaszać w czasie trwania konkursu, mile widziane polubienie stron organizatorów, jak również zaproszenie swoich znajomych do polubienia Cudzechwalicie aby zwiększyć Państwa szansę na wygraną w konkursie organizowanym przez: 

Cudzechwalicie

Sarmata

1.7.          Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

1.8 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest publikacja na swoim profilu na FB informacji o konkursie w formie udostępnienia wydarzenia. 

 Aby wyrównać szanse podczas głosowania z uwagi na to, że na prace nadesłane wcześniej można zacząć wcześniej głosować, prace sukcesywnie nadsyłane będą publikowane na pierwszej pozycji albumu. Zdjęcia można dowolnie udostępniać w różnych grupach również w naszej grupie Grupa Cudzechwalicie. Głosy liczone są na stronach FB organizatorów tj. na stronie Cudzechwalicie i Hotelu Sarmata przy danym zdjęciu.

Jedna osoba może zagłosować na obu stronach (dając łącznie 2 punkty).

Linki do albumów gdzie umieszczone są zdjęcia:

Konkurs Fotograficzny "A to Polska Właśnie" - Album Cudzechwalicie

     Konkurs Fotograficzny "A to Polska Właśnie" - Album Hotelu Sarmata

 

II.               przepisy dotyczące prac

 

2.1.   Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową lub analogową (w formie zdigitalizowanej).

2.2.   Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży.

2.3.          Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.4.          Fotografie (pliki jpg lub link do dysku google z udostępnionymi zdjęciami z możliwością pobrania) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cudzechwalicie.com w tytule prosimy napisać Konkurs Fotograficzny.  W treści maila podajemy nazwy przesłanych plików wraz z nazwą miejscowości, gdzie poszczególne  zdjęcia zostały wykonane, jak również podajemy imię i nazwisko autora zdjęć.

Fotografie mogą być sygnowane również znakiem wodnym autora.

2.5.          Fotografie zostają nadesłane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1600 pixeli. Zdjęcie nie może przekroczyć 5 MB.

2.6.          W wiadomości e-mail należy podać: imię i nazwisko,  tytuł pracy , w przypadku zgłoszenia pracy ucznia zgoda rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie. Do pobrania poniżej.

2.7.          Udział w konkursie należy potwierdzić kliknięciem formularza poniżej regulaminu potwierdzającego zgodę następującej treści lub wysłać treść zgody w mailu wraz z pracami konkursowymi "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs udzielam organizatorom i partnerom nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo niewyłącznej licencji na publiczne udostępnianie nagrodzonych w konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami) zachowując dla siebie jednocześnie przez niewyłączność przeniesienia praw pełne prawa do fotografii swojego autorstwa na wszelkich polach eksploatacji.  Jednocześnie oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich upublicznienie.

 

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były dotychczas wyróżniane w żadnym konkursie.

W przypadku osób małoletnich (osoby urodzone po 1 czerwca 2002 r), w przypadku uzyskania lokaty uprawniającej do odbioru nagrody wymagane będzie przesłanie skanu/ fotografii pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w konkursie fotograficznym. 

2.8.          Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące  wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. W przypadku prac zawierających wizerunek osób zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wymagana jest pisemna zgoda takiej osoby na publikację jej wizerunku. 

2.9.          Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

2.10.      Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

III.           Terminarz

 

3.1.          Termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 21.06.2020 godz. 15.00 (data nadesłania e-maila).

3.2.          Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie i publikowane publiczności do oceny.

3.3.          Ocena prac konkursowych będzie w formie głosowania publiczności poprzez kliknięcie polubienia przy danym zdjęciu na stronie FB Cudzechwalicie oraz stronie FB Hotelu Sarmata gdzie prace będą publikowane.

 

Punktowane są polubienia wyłącznie czytelników (tj. osób, które polubiły stronę Cudzechwalicie i stronę FB hotelu Sarmata) tzw: "like" . Jedna osoba może głosować na kilka fotografii , może również oddawać głosy na obu stronach  FB organizatorów dając  w ten sposób 2 punkty dla danego zdjęcia.

 

Uniemożliwiamy w ten sposób korzystanie z serwisów oferujących klikanie polubień.

 

- 10 fotografii, które uzyska najwięcej polubień lub innych reakcji czytelników i obserwujących zakwalifikuje się do finału.

Jury konkursowe w składzie:

Andrzej Grudzień - fotograf, Członek ZPAF Okręg Warszawski - Związek Polskich Artystów Fotografików

Wiesław Stępień - fotograf Portalu Cudzechwalicie

Mariusz Łężniak - fotograf Muzeum Wsi Kieleckiej

policzy głosy. Ze zdjęć finałowych Jury wyłoni zwycięzców.

3.4.          Liczenie głosów nastąpi do dnia 30.06.2020 do godz. 22.00. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 

3.5.          Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 04.07.2020.

3.6.          Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie organizatorów.

3.7.          Nagrody rzeczowe przesłane zostaną pocztą

3.8.           Fotografie są publikowane w albumie na stronach FB organizatorów. tytuł albumów - Konkurs Fotograficzny "A to Polska właśnie"

3.9.           Zezwala się na udostępnianie linku ze zdjęciem w celu pokazania większemu gronu publiczności jak również zachęcanie do głosowania, jednak punktowane są głosy wyłącznie czytelników Cudzechwalicie i fanów hotelu Sarmata tj. osób, które polubiły stronę FB Cudzechwalicie i stronę FB Hotelu Sarmata. 

 

IV.           Nagrody i wyróżnienia

 

4.1.          Autor najwyżej ocenionej pracy przez Jury wybranej z 10 zdjęć z największą ilością polubień lub innych reakcji bezpośrednio przy zdjęciu na stronach Cudzechwalicie na portalu FB i Hotelu Sarmata na portalu FB otrzyma Voucher na weekendowy pobyt rodzinny ze śniadaniami (2 osoby dorosłe + max 2 dzieci, więcej osób zgodnie z cennikiem Hotelu) w hotelu Sarmata w Sandomierzu. Pobyt rodzinny dotyczy przyjazdu w dzień od godz. 14.00,  noclegu w znanym sandomierskim hotelu, śniadanie dla rodziny, nocleg 2, śniadanie dla rodziny pobyt do godz. 11.00.

lub

Voucher "Weekend dla pary", który obejmuje: przyjazd w piątek od godz. 14.00, obiadokolacja, nocleg 1, śniadanie w sobotę, obiadokolacja w sobotę, nocleg 2, śniadanie w niedzielę. terminy obu opcji do uzgodnienia z recepcją hotelu.

wartość Vouchera 720 zł

 

 

4.2.          Osoby, których prace uzyskają 2 i 3 lokatę otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w konkursie.

 

V.               Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 

5.1.          Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronach www. oraz fb do celów konkursu jak również w celu oddawania głosów na poszczególne prace, a także wielokrotnej ekspozycji w formie prezentacji pokonkursowych również do promocji Polski.

5.2.   Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.

 


Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Uwaga: Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką.


W przypadku zgłoszenia ucznia do konkursu prosimy o przesłanie pracy/ prac ucznia oraz skanu lub fotografii wypełnionej zgody oraz w treści maila informacji o nazwie i adresie szkoły. 


Download
Zgoda konkurs fotograficzny.pdf
Adobe Acrobat Document 262.0 KB