Konkurs Fotograficzny "świętokrzyskie subiektywnie"

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Dorosłych i Młodzieży

          “Świętokrzyskie subiektywnie”

 

I.                  Przepisy ogólne

 

1.1.          Organizatorem Konkursu Fotograficznego w ramach 180 Rocznicy Polskiej Fotografii Pt. „Świętokrzyskie subiektywnie” jest Portal Cudzechwalicie oraz Instytucje współpracujące tj: Związek Polskich Artystów Fotografików okręg świętokrzyski, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.2.          Celem przyświecającym konkursowi jest pokazanie walorów fotograficznych, turystycznych jak również plenerów artystycznych woj. świętokrzyskiego.

1.3.           Konkurs skierowany jest do dorosłych i młodzieży na terenie kraju, w konkursie wyszczególniono dwie kategorie wiekowe: I kategoria- dzieci i młodzież do 18 lat, II kategoria- dorośli.

1.4.          Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.cudzechwalicie.com

1.5.          Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@cudzechwalicie.com

1.6.          Konkurs odbywa się od 18.07.2019 do 15.08.2019

1.7.          Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.               przepisy dotyczące prac

 

2.1.   Każdy uczestnik może nadesłać od 3 do 10 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą analogową lub cyfrową.

2.2.   Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży.

2.3.          Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.4.          Fotografie (pliki jpg lub link do dysku google z udostępnionymi zdjęciami z możliwością pobrania) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cudzechwalicie.com w tytule prosimy napisać Konkurs Fotograficzny.  W treści maila podajemy nazwy przesłanych plików wraz z nazwą miejscowości, gdzie poszczególne  zdjęcia zostały wykonane, jak również podajemy imię i nazwisko autora zdjęć.

Fotografii nie podpisujemy zarówno w nazwie pliku jak również znakiem wodnym. Jury przy ocenie prac nie będzie znało ich autorów. W przypadku wyróżnienia Jury zgłasza nazwę pliku administratorom Portalu Cudzechwalicie, którzy wskażą na podstawie nazwy pliku osobę wyróżnioną.

2.5.          Fotografie zostają nadesłane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

2.6.          W wiadomości e-mail należy podać: imię i nazwisko,  tytuł pracy 

2.7.          Udział w konkursie należy potwierdzić kliknięciem formularza poniżej regulaminu potwierdzającego zgodę następującej treści lub wysłać treść zgody w mailu wraz z pracami konkursowymi "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs udzielam organizatorom i partnerom nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo niewyłącznej licencji na publiczne udostępnianie nagrodzonych w konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami) zachowując dla siebie jednocześnie przez niewyłączność przeniesienia praw pełne prawa do fotografii swojego autorstwa na wszelkich polach eksploatacji.  Jednocześnie oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich upublicznienie.

 

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były dotychczas wyróżniane w żadnym konkursie.

W przypadku osób w kategorii wiekowej do 18 lat (osoby urodzone po 18 sierpnia 2001 r), wymagane jest przesłanie skanu/ fotografii pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w konkursie fotograficznym. (poniżej do pobrania) 

2.8.          Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące  wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. W przypadku prac zawierających wizerunek osób zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wymagana jest pisemna zgoda takiej osoby na publikację jej wizerunku. 

2.9.          Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

2.10.      Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

III.           Terminarz

 

3.1.          Termin nadsyłania prac mija dnia 15.08.2019 godz. 15.00 (data nadesłania e-maila).

3.2.          Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3.          Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). W konkursie nie mogą brać udziału jurorzy jak również osoby najbliższe w stosunku do jury.

3.4.          Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15.08.2019. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

3.5.          Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 16.08.2019.

3.6.          Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach organizatorów.

3.7.          Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w Dworze Starostów Chęcińskich w Podzamczu Chęcińskim w dniu 17.08.2019 r godz. 10.00 podczas otwarcia zlotu pasjonató fotografii i zawodowych fotografów. W przypadku zmiany terminu uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.

 

IV.           Nagrody i wyróżnienia

 

4.1.          Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.

4.2.          Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

V.               Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 

5.1.          Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronach www. oraz fb do celow konkursu a także wielokrotnej ekspozycji w formie prezentacji pokonkursowych również do promocji województwa świętokrzyskiego jak również publikowania fotografii na stronach organizatorów do celów 180 rocznicy polskiej fotografii.

5.2.   Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.

 


Download
Zgoda na udział dziecka w konkursie.pdf
Adobe Acrobat Document 186.5 KB

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Uwaga: Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką.