Posiadasz własny dom? Możesz podpisać petycję!

W grudniu ubiegłego 2022 roku znowelizowana została ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dużej mierze skupiono się istotnie na kwestiach ekologicznych, czego jesteśmy sprzymierzeńcami i propagatorami, nadając włodarzom uprawnienia kontrolne w kwestii m.in. zbiorników bezodpływowych.

 

Jeden zapis wzbudził w nas pewien pragmatyczny i prawny dysonans. Zastanawiamy się czy aby przepis ten nie ogranicza praw obywatelskich.

 

Chodzi o treść art. 5 ust. 1 pkt. 4

Którego brzmienie jest następujące:

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż

nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości...

 

Drogi piesze położone są na gruntach miejskich / gromadzkich (gminnych). Czy aby wykonywanie pracy na rzecz tych podmiotów nie powinno być dobrowolne?

Czy zapisem tym nie zmusza ustawodawca właścicieli posesji do pewnego rodzaju pracy na cele społeczne?

Praca na cele społeczne stanowi formę kary określonej w kodeksie karnym w art. 35 kk i pewną alternatywę do kary więzienia. Praca na cele społeczne jest w/g polskiego stanu prawnego karą ograniczenia wolności.

 

Owszem w przypadku gospodarzy dysponującymi środkami aby wykonać tę pracę i nie stanowi to dla nich większego obciążenia świadczy tylko o ich zaradności i chęci wsparcia miasta, gminy w tej pracy.

 

Co w przypadku?

- osób starszych, samotnych,

- osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności,

- osób chorych w okresie konieczności wykonania prac,

- osób, które pozostawiły posesje i nie mieszkają w tym miejscu a są właścicielami,

- osób które korzystają z wypoczynku w innych miejscowościach,

i wiele innych przypadków...

 

Co w przypadku bardzo intensywnych opadów, gdy następuje konieczność zorganizowania transportu aby wywieść śnieg? Owszem, można zlecić podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą wykonanie tej czynności, ale wróćmy do przykładowo samotnego rencisty, który stoi przed dylematem – opłacić rachunek za prąd czy zapłacić za sprzątanie czy odśnieżenie miejskiego chodnika.

 

Jeśli w ocenie Państwa zapis ten ogranicza prawa obywatelskie, jeśli podzielają Państwo nasze zdanie można w kilku prostych krokach przesłać petycję do rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aby być na bieżąco z informacją o petycji zachęcamy do obserwowania naszej strony na FB, w przypadku uzyskania odpowiedzi niezwłocznie Państwa poinformujemy.

autor: Wiesław Stępień

Cudzechwalicie

mail: kontakt@cudzechwalicie.com